ความรู้เรื่องรถ

ขอพักชำระหนี้ ทิสโก้ TISCO

ธนาคารพร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

ลูกหนี้รายย่อย

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ลดค่าธรรมเนียม

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ขอให้ผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน ทุกท่านนำเอกสารไปยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างละ 2 ชุด ดังนี้ 

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 3. เอกสารรับรองจากทางราชการ (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า กรณีบุคคลธรรมดา
 5. หนังสือรับรองบริษัท / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า กรณีนิติบุคคล
 6. หลักฐานอื่นๆ  

ช่องทางการติดต่อเข้าร่วมโครงการ

1. ยื่นเอกสารได้ที่ธนาคารทิสโก้ ตามสาขาที่ให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

กรุงเทพและปริมณฑล 

 • สำนักงานใหญ่ (สาทร)
 • อาคารภคินท์ (รัชดา)
 • ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ)
 • รังสิต (ปทุมธานี)
 • รัตนาธิเบศร์ (นนทบุรี)

ภาคกลาง

 • สระบุรี
 • ราชบุรี
 • นครปฐม
 • อยุธยา
 • สมุทรสาคร

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่
 • พิษณุโลก
 • นครสวรรค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อุดรธานี 
 • นครราชสีมา 
 • ขอนแก่น 
 • อุบลราชธานี 
 • สุรินทร์ 
 • เทสโก้ โลตัส โคราช (สาขาย่อย)

ภาคตะวันออก

 • จันทบุรี 
 • ชลบุรี 
 • ศรีราชา
 • ระยอง 
 • พัทยา (สาขาย่อย)

ภาคใต้

 • สงขลา 
 •  ภูเก็ต 
 •  สุราษฎร์ธานี 
 •  ตรัง 
 •  กระบี่  
 •  ถนนรัษฎา ภูเก็ต 
 •  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 (สาขาย่อย)

2. ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวก ให้กรอกแบบฟอร์ม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอกแบบฟอร์ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

Back to top button