ความรู้เรื่องรถ

ค่าปรับจราจร อัพเดตล่าสุด

อัพเดตค่าปรับจราจรปี 2563 กันใหม่ครับ มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563 นี้เป็นต้นไป หลังจากเว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดค่าปรับตามระเบียบ ความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งมีการกำหนดลักษณะความผิดไว้ทั้งหมด 17 ลักษณะ ใน 155 ฐานความผิด มีค่าปรับเริ่มต้นตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท รายละเอียดมีดังนี้

ค่าปรับจราจร ปี 2563

ค่าปรับจราจร
ฐานความผิดค่าปรับ / อัตราโทษ
1.ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย400 บาท
2.โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย400 บาท
3.นำรถยนต์ที่ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควันดำ ละอองเคมี เกินที่กฏหมายกำหนดมาใช้ไม่เกิน 1,000 บาท
4.ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้500 บาท
5.ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง500 บาท
6.ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ500 บาท
7.ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด500 บาท
8.นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถไม่เกิน 1,000 บาท
9.นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ500 บาท
10.ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร1,000 บาท
11.ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดไม่เกิน 500 บาท
12.ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตรไม่เกิน 1,000 บาท
13.ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุกจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
14.ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสง สะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้ เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินไม่เกิน 500 บาท
15.ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดงไม่เกิน 1,000 บาท
16.ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือไม่เกิน 1,000 บาท
17.ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตรไม่เกิน 1,000 บาท
18.ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่กำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
19.ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีสวนกันได้ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท
20.ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ใน ทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
21.เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
22.ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 – 20,000 บาท
23.ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
24.ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
25.ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท
26.ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมาย จราจรให้แซงได้ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท
27.ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท
27.ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือ
แขนหรือสัญญาณไฟ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
28.กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจรปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท
29.กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพานปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
30.กลับรถที่ทางร่วมทางแยก (เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้)ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
31.หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถ
โดยไม่มีอำนาจ
ปรับไม่เกิน 500 บาท
32.ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถปรับไม่เกิน 500 บาท
33.จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 เซนติเมตรปรับไม่เกิน 500 บาท
34.หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควรปรับไม่เกิน 500 บาท
35.หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถ โดยไม่มีเหตุผลสมควรปรับไม่เกิน 500 บาท
36.จอดรถบนทางเท้าปรับไม่เกิน 500 บาท
37.จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์ปรับไม่เกิน 500 บาท
38.จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยกปรับไม่เกิน 500 บาท
39.จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดปรับไม่เกิน 500 บาท
40.จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตรปรับไม่เกิน 500 บาท
41.จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรปรับไม่เกิน 500 บาท
42.ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อน ย้ายจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
43.จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอด นั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตรปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท
44.ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลังปรับไม่เกิน 500 บาท
45.ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือ แสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
46.ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตน
หรือแก่คนโดยสาร)
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
47.ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้น มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถปรับไม่เกิน 200 บาท
48.เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ 100 เมตรปรับไม่เกิน 200 บาท
49.ขี่ จูง ไล่ ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และ
ไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ
ปรับไม่เกิน 500 บาท
50.วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง การจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาตปรับไม่เกิน 500 บาท
51.ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คนปรับไม่เกิน 500 บาท
52.เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้ โดยสารขึ้นหรือลง รถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจรปรับไม่เกิน 500 บาท
53.ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตรปรับไม่เกิน 1,000 บาท
54.กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจรปรับไม่เกิน 1,000 บาท
55.ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอดปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ค่าปรับจราจร ปี 2563 นี้ มีหลายฐานความผิดที่มีการลดค่าปรับลงด้วยนะครับ และยังมีหลายฐานความผิดที่มีโทษทั้งจำและปรับ ทางที่ดีไม่ควรทำผิดกฏจราจร ซึ่งนอกจากจะลดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังไม่ต้องเสียค่าปรับอีกด้วยครับ เงิน 1,000 บาท เอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button