ข่าวอีซูซุ ข่าวรถยนต์

รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน รายละเอียด และเบอร์ติตต่อ

ธ.กรุงเทพลูกหนี้ธุรกิจสินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือนให้สินเชื่อเพิ่มลูกหนี้ SMEs สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการ ‘สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ’ เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี หรือพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมแต่ละกรณีสำหรับลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชีสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล)ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือนปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือนปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่งผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ>>อ่านรายละเอียด ​
เบอร์ติดต่อสอบถาม 1333 หรือ 0-2645-5555เบอร์ติดต่ออสอบถามส่วนการบริการสมาชิกบัตร 0-2638-4000
​ธ.กสิกรไทยลูกค้าธุรกิจสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู้) : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือนวงเงินหมุนเวียน (ประเภทตั๋ว) : ขยายตั๋วได้ไม่เกิน 12 เดือน   สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือนลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และ สินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือนสินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือนเบอร์ติดต่อ K-Contact Center 0 2888 8888
​ธ.ไทยพาณิชย์ลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าธุรกิจด้วยการพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือนขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือนขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือนลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อยธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือนสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล : พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือนหมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ
• ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
• สาขาทั่วประเทศ
• Call Center 0 2777 7777
ธ.กรุงไทย  ลูกหนี้ธุรกิจพักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ ทั้งนี้ไม่เกิน 12 เดือนขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ สำหรับลูกค้ารายที่ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อเดิม สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และเป็นไปตามเกณฑ์ของ บสย. ลูกหนี้บุคคล (สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล)พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน>>อ่านรายละเอียดเบอร์ติดต่อสอบถาม
Krungthai Call Center
0 2111 1111
​ธ.กรุงศรีอยุธยา        คุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ:เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (ยกเว้น Business Banking) ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจเป็นการชั่วคราวปัจจุบันไม่ได้มีสถานะเป็นลูกหนี้ NPL ของธนาคารไม่ใช่ลูกหนี้ทุจริตหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือเป็นเหตุให้ลูกหนี้ล้มละลาย รวมถึงไม่มีรายชื่ออยู่ใน Blacklist หรือ Business Fraudมาตรการผ่อนปรน:       เงื่อนไขในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้พิจารณาตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี โดยให้อยู่ภายใต้กรอบดังต่อไปนี้:วงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Facility)ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% จากอัตราดอกเบี้ยเดิม เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนยอดหนี้ค้างชำระก่อนลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของโครงการฯ สามารถจ่ายชำระในช่วงท้ายของอายุสัญญาได้ผ่อนปรนการชำระเงินต้น เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือนลดจำนวนเงินผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือนขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือนการขยายอายุสัญญาสำหรับวงเงินที่ค้ำประกันโดย บสย. ภายในกรอบอายุของ บสย. โครงการนั้นๆปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facility)การขยายวันครบกำหนดชำระของธุรกรรมสินเชื่อ สามารถขยายได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระเดิม ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกินอายุเดิมของธุรกรรมการปรับวงเงินจากระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว วงเงินของสินเชื่อระยะยาวต้องไม่เกินไปกว่าภาระสินเชื่อที่ปรับมา ทั้งนี้อายุของวงเงินสินชื่อระยะยาวต้องไม่เกิน 12 เดือนปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อระยะเวลาของโครงการ          สิ้นสุดธันวาคม 2564มาตรการสำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบด้วยลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคลพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือนปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือนปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือนปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด​>>อ่านรายละเอียดลูกค้าสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ
ธ.ยูโอบี  ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือนลดดอกเบี้ยและค่าปรับผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้นลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือนลดดอกเบี้ยและค่าปรับผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้นลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลลดดอกเบี้ยและค่าปรับผ่อนผันจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ>>อ่านรายละเอียดเบอร์ติดต่อสอบถาม
​0 2285 1555
ธ.ทิสโก้ลูกหนี้ธุรกิจ– พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีลูกหนี้รายย่อย– ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน- ลดภาระการผ่อนชำระ- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้- ลดค่าธรรมเนียม>>>อ่านรายละเอียดเบอร์ติดต่อสอบถาม
0 2080 6000
หรือ 0 2633 6000
​ธ.ธนชาต​ลูกหนี้รายย่อยสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ,สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด*สินเชื่อเล่มแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วันสินเชื่อบ้านธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*บัตรเครดิตธนชาต : ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน** ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดลูกค้าธุรกิจสินเชื่อ SMEs รายย่อย
– Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
– O/D ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน (ยกเว้น O/D ที่มีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่
– Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาเงินกู้สูงสุด 6 เดือน
– Short term loan (Working Capital & Trade Finance): ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
>>อ่านรายละเอียด
​เบอร์ติดต่อสอบถาม 1770
​ธ.ทหารไทย​ลูกหนี้รายย่อยสินเชื่อบ้าน: พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติสินเชื่อบัตรเครดิต: ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไปสินเชื่อบุคคล:
– พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
– ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วนบัตรกดเงินสด: ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติลูกหนี้ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEพักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (6-month grace period) และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือนวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือนสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่กรณีมีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ขอพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือนและขอขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปได้อีก 6 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร)กรณีมีวงเงินกู้ระยะสั้น ODB, O/D, RPN ธนาคารขยายเวลาชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษกรณีมีวงเงินกู้ Trade Finance ธนาคารขยายเวลาพักชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือนกรณีมีวงเงินกู้ LC: Letter of Credit ที่ครบกำหนดชำระเงิน สามารถแปลงวงเงิน LC เป็นวงเงิน TR ได้ โดยมีอายุวงเงิน TR ไม่เกิน 6 เดือนระยะเวลาโครงการ: 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านค้าปลีกสำหรับนักท่องเที่ยว,ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร, ธุรกิจการขนส่ง, ธุรกิจเช่ารถ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
>>อ่านรายละเอียดช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ:ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558       
     ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ:
ผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ TMB
TMB Corporate Call Center 0 2643 7000
ธ.เกียรตินาคิน​ลูกหนี้ธุรกิจ  (ธุรกิจอพาร์ตเมนต์โรงแรม)พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 18 เดือน ลูกหนี้รายย่อยพักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือนส่วนลดดอกเบี้ยขยายระยะเวลาชำระหนี้ >>อ่านรายละเอียด
เบอร์ติดต่อสอบถาม
0 2165 5555
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)สำหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่ ธนาคารจะพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือตามระดับผลกระทบเป็นรายกรณี ดังนี้พักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือปรับลดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือนผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน>>อ่านรายละเอียด​โทร. : 0 2724 4000
ธ.ไอซีบีซี (ไทย)ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา*เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ*ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ*หมายเหตุ *ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี  >>อ่านรายละเอียดโทร. : ​0 2629 5588
ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์​ลูกหนี้ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อยผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลงหลังหมดช่วงปลอดเงินต้นสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่้เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆไปช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป >>อ่านรายละเอียด
โทร. : 0 2359 0000
หรือ 1327
ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อยลูกหนี้ไมโคร / นาโนไฟแนซ์ / ไมโคร SMEs / บุุคคล ทุกผลิตภัณฑ์
1. ลดการผ่อนชำระหนี้พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือนขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน(สามารถลดชำระค่างวด หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือ เงินต้นได้) 2. เสริมสภาพคล่ิองให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 2 แสน – 30 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปีระยะเวลารับสมัครสินเชื่อ 1 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 25633. ลดค่าธรรมเนียมตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ที่กรมที่ดินเหลือ 0.01% 
ช่องทางการติดต่อ1.      โครงการความช่วยเหลือ โทร 0 2203 6500กด 1สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี/ สินเชื่อบุคคล (ทุกผลิตภัณฑ์)กด 2สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ (ทุกผลิตภัณฑ์)2.      Call Center โทร 0 2697 54543.      สาขา สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง
ธ.ซีไอเอ็มบี (ไทย)มาตรการสำหรับลูกค้ารายย่อยผ่อนปรนการผ่อนชำระค่างวดชั่วคราวลดภาระการผ่อนชำระขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้มาตรสำหรับลูกค้าธุรกิจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน>>อ่านรายละเอียดโทร. : 02-626-7777
​ธ.เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)ANZ Bank (Thai) Public Company Limited has procedures that provide a framework for managing customers in distress. This framework aligns to our Purpose and Values and endeavours to achieve balanced and sustainable outcomes for both the customer and the Bank.Any customer requiring our support can contact the concerned relationship managers via telephone number + 66 2 263 9756
​ธ.แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)​ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบ้านหยุดพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (สามารถขยายระยะเวลาหยุดพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน)ทั้งนี้การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด​ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ สำนักงานใหญ่  โทร. +66 2 281 1010 ต่อ 2510 หรือ 2520 (คุณสรพงษ์ หรือคุณพีระพงศ์ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ) และต่อ 2555 หรือ 2919 (คุณธิติกร หรือคุณนิวิมา ฝ่ายสินเชื่อบ้าน)
​ธ.เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)​ธนาคารมีมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องหรือเร่งรัดการปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของคุณ  นอกจากนี้ธนาคารยังช่วยลูกค้ายื่นขอเงินทุนค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเติมจากกองทุนรับประกันสินเชื่อต่างประเทศ (OCGF) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารสำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือจะพิจารณาเป็นรายกรณี>>อ่านรายละเอียด ​หมายเลขติดต่อ : สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ) 02-259-2000สาขาชลบุรี: 038-192-158-160สาขาบางนา: 02-398-6161สาขาบ้านโป่ง: 032-222-882สาขาระยอง: 033-211-188
ธ.ออมสินโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้สินเชื่อเพิ่มวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนชำระคืนสูงสุด 5 ปี และปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ พนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ยื่นคำขอได้ภายใน 30 กันยายน 2563ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย ระยะเวลา 1 ปี พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี และขยายเวลาชำระหนี้ ยื่นคำขอได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563>>อ่านรายละเอียด
โทร. 1115​
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)​มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้
เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0%
ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%)
กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563   มาตราการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบันขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรกปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ
>>อ่านรายละเอียด 1>>อ่านรายละเอียด 2
โทร. 0 2555 0555
ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (สงครามการค้า ภัยแล้ง และจาก COVID-19) 1. กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (รายละเอียด 1)2. กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น (รายละเอียด 1)
กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน3. ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน (รายละเอียด 2)

>>อ่านรายละเอียด 1
>>อ่านรายละเอียด 2
​โทร ​0 2645 9000 
 
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)มาตรการลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา
ด้านสินเชื่อพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน (รวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน 360 วัน)ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดได้สูงสุด 5 ปี สำหรับลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. PGS ระยะที่ 5-7 โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563ด้านรับประกันการส่งออกขยายเทอมการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าประกันการส่งออก ที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศจีน โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่ม กรณีขยายเทอมไม่เกิน 180 วัน (หากขยายเกิน 180 วันแต่ไม่เกิน 270 วัน จะเรียกเก็บเบี้ยประกันเพียง 50%)เพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายในกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศจีนไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินรับประกันลดระยะเวลาการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้านสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือเพื่อต่อเติมปรับปรุงโรงงาน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี หลักประกันขั้นต่ำ 40% สำหรับกลุ่มลูกค้า SMEs ใช้ บสย. ค้ำประกันได้ (โครงการ PGS 8) อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.00% ระยะเวลาให้บริการ 31 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563
>>อ่านรายละเอียด 1>>อ่านรายละเอียด 2​โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4
​ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)มาตรการด่วนช่วยเหลือ SMEs ไทยจากผลกระทบไวรัสโคโรนาพักชำระหนี้เงินต้นเฉพาะบัญชีสินเชื่อระยะยาวสูงสุด 12 เดือน และให้ลูกหนี้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ และขยายระยะเวลาค้ำประกันสำหรับลูกหนี้ที่มี บสย. ค้ำประกันโครงการ PGS5 – PGS7 ออกไปอีก 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้สินเชื่อใหม่เพื่อเสริมสภาพคล่องคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นิติบุคคล 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1.0 ลบ. ต่อราย และบุคคลธรรมดา 5 % ต่อปีใน 3ปีแรก วงเงิน 0.5 ลบ. ต่อราย ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี>>อ่านรายละเอียด
โทร. : 1357
​ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสิน​เชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวพักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือนยกเว้นค่าชดเชย ค่าผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายกรณียื่นคำขอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศโดยมีระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการและจัดทำนิติกรรมไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการลูกค้ารายเดิม หรือ ลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโควิด 19ให้สินเชื่ออัตรากำไรเริ่มต้น 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก เพื่อเสริมสภาพคล่องและลงทุนทั้งนี้ การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด>>อ่านรายละเอียด 1>>อ่านรายละเอียด 2
โทร. : 1302
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)มาตรการพักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน
สำหรับลูกค้า SMEs เดิม ของ บสย. ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ได้แก่ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นลูกค้า บสย. ที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563มาตรการขยายระยะเวลาการค้ำประกันโครงการค้ำประกัน PGS 5-7 
ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนานสูงสุด 5 ปี และไม่คิดค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาต่อขยายมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” 
สำหรับลูกค้า SMEs ที่ต้องการสินเชือ่ใหม่และได้รับการผ่อนปรับเงื่อนไขชำระหนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีวงเงินค้ำประกันสูงสุด 30 ลบ.ต่อรายสินเชื่อใหม่ได้รับการค้ำประกันความเสียหาย เพิ่มขึ้นเป็น 40% ของสถาบันการเงิน
>>อ่านรายละเอียด 1>>อ่านรายละเอียด 2>>อ่านรายละเอียด 3
LINE : @doctor.tcg
โทร. : 0 2890 9999
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
   มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)มาตรการที่ 1 : ปรับลดดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – สิงหาคม 2563มาตรการที่ 2 : ปรับลดค่างวดร้อยละ 50 ของค่างวดที่กำหนดไว้เดิม เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – สิงหาคม 2563
มาตรการที่ 3 : พักชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – สิงหาคม 2563
ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
​>>อ่านรายละเอียดโทร. : 0 2018 3636
​ธ.ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.ลูกหนี้รายย่อย (บัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อบุคคลซิตี้)ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติและลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความประสงค์ที่จะปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือสินเชื่อซิตี้ เรดดี้เครดิต)หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทในเครือกำหนด ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของสินเชื่อคงค้างเป็นรายกรณีพิจารณาเพิ่ม credit facilities เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องเป็นรายกรณีตามนโยบายของธนาคาร​บัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตเบอร์ติดต่อสอบถาม  1588 สินเชื่อบุคคลซิตี้เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-232-4224 Citi Serviceเบอร์ติดต่อสอบถาม 02-232-4200
​ธ.ดอยซ์แบงก์​Deutsche Bank AG, Bangkok Branch is open to look into requests from clients in order to support them in the currently more volatile environment (e.g. re additional funding requirements, amendment of terms & conditions). Considering such requests is integral part of our strategy to put the client’s needs at the centre for our decisions.​Please kindly contact your responsible relationship managers for more details. dbbk.mnccoverage@list.db.com
ธ.เจพีมอร์แกน เชสธนาคารมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีเบอร์ติดต่อสอบถามคือ 02 684 2000
​ธ.มิซูโฮ จำกัดธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี ​โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของท่าน หรือ Call Center 0 2002 0222
​ธ.โอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด​ธนาคารได้รับแนวนโยบายจากสำนักงานใหญ่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของธนาคารในประเทศไทย ซึ่งประสบปัญหาภาวะขาดกระแสเงินสดในช่วงระยะสั้น เนื่องจากการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของธนาคาร รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และการหยุดพักชำระหนี้เงินต้น​กรณีที่ท่านมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Relationship Manager ของธนาคารที่ดูแลท่าน หรือติดต่อธนาคารที่เบอร์ 02 287 9888 
ธ.อาร์ เอช บี จำกัด​ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี​โปรดติดต่อคุณสุวิน จำปี 02-126-8630 และคุณเกียรติพงษ์ พร้อมขุนทอง 02-126-8698
ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ​​Due to our business model and focus, as wholesale banking business, which are different from Thai local banks, we are pleased to consider the financial assistance to support our customers on individual basis, for instance, proactive discussion with the customers’ on their business landscape due to the change in economic environment, viability of their business plan and etc.​Contact Number: 66 (2) 353-8000
 ธ.บีเอ็นพี พารีบาส์​ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้•  พักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือปรับลดดอกเบี้ย•  ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน​เบอร์ติดต่อ 02-017-8633
   ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคารมีแนวทางพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี สำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพและประวัติที่ดี แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เช่น โควิด-19 สงครามการค้า และภัยแล้ง เป็นต้น
ทั้งนี้ รูปแบบของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ประกอบด้วยขยายระยะเวลาชำระหนี้ ของสินเชื่อเพื่อการค้าปรับปรุงวงเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
ช่องทางการติดต่อ : เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน
ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี​​โปรดติดต่อ Email: crm@iob.co.thcreditofficer@iob.co.thโทรศัพท์: 02-2245411-14 (Extension: 07 – CRM or 20 – Credit Dept)

แสดงความคิดเห็น

Back to top button