เรื่องน่าสนใจ

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ให้อาชีพอิสระกู้ได้ มีงานประจำกู้ได้ 50,000 บาท

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระกู้ได้ ดอกเบี้ยเพียง 0.1% ต่อเดือนเท่านั้น และยังปล่อยสินเชื่อ 50000 ให้ผู้ที่มีงานประจำกู้อีกด้วย ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ใครสนใจก็สามารถกรอกใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว

ข้อมูลใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/
📌การลงทะเบียนเหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนและยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เริ่มวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อช่วยผู้มีอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ข้อตกลงและเงื่อนไข ของผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)” มีดังต่อไปนี้

 • สาระสำคัญของเงื่อนไขสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)”
 • 1.1 เป็นผู้มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ
 • 1.2 กรณีเข้าโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้
 • 1.3 มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • 1.4 มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • 1.5 ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต
 • 1.6 วงเงินกู้ 10,000 บาท
 • 1.7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
 • 1.8 ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 24 งวด โดยปลอดการชำระหนี้ใน 6 งวดแรก รวมระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน หรือ ระยะเวลาสัญญา 30 เดือน
 • 1.9 ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
 • 1.10 กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
 • 1.11 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • 1.12 ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • 1.13 ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

ข้อตกลงและเงื่อนไข ของผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)” มีดังต่อไปนี้

 • สาระสำคัญของเงื่อนไขสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)”
 • 1.1 เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ
 • 1.2 มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • 1.3 เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • 1.4 ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต
 • 1.5 วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ต่อราย
 • 1.6 อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนอัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 • 1.7 ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 36 งวด
 • 1.8 ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
 • 1.9 กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
 • 1.10 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • 1.11 ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ
 • 1.12 ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด
 • 1.13 การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


สมัครบัตรเครดิต รายได้รวม 15,000 บาท วงเงินสูง กดที่นี่

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ