ข่าวอีซูซุ ข่าวรถยนต์

เกษตรกร สนใจล้างหนี้ ขึ้นทะเบียนภายใน 31 ธ.ค.นี้

มาแล้ว โอกาสดี สำหรับเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกาศรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 62 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เป็นหนี้ตามกฎหมายจะได้รับสิทธิในการจัดการหนี้

วันที่ 15 พ.ย.2562 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าหลังคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2562  (เพิ่มเติม) ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีเกษตรกรยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรจำนวน 6,495 ราย 27,390 บัญชี มูลหนี้ 5,128.63 ล้านบาท  และยังมีเกษตรกรสมาชิกอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ได้มาเรียกร้องผ่านผู้แทนเกษตรกร

ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ. 2561 ข้อ 6 หลังจากสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร  กรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นการเร่งด่วนให้เลขาธิการประกาศรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกิน 60 วัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ดังนั้นสำนักงานจึงประกาศรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2562 เพิ่มเติม

เกษตรกรที่มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตามประกาศ ต้องมีคุณสมบัติ คือ

 1. เป็นเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
 2. เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร
 3. มีหนี้ที่เกิดจากการเกษตรกรรม
 4. เป็นหนี้ในระบบเป็นหนี้ในระบบตามที่กฎหมายกำหนด,หนี้โครงการส่งเสริมของรัฐ, หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือนิติบุคล รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันเกษตรกรให้เกษตรกรที่ต้องการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรให้ยื่นคำขอผ่านองค์กรเกษตรกรที่เกษตรกรเป็นสมาชิก และยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนหนี้ได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัด

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำขอมีดังนี้ 

 1. คำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตามแบบที่สำนักงานกำหนด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. หลักฐานแห่งหนี้เช่น สัญญาจำนอง สัญญากู้ยืม หรือสมุดบัญชีเงินกู้
 4. สำเนาเอกสารสิทธิ์ กรณีหนี้มีหลักประกัน
 5. คำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดาของบริษัทเครดิตข้อมูลแห่งชาติ จำกัด 
  ในกรณีที่เกษตรกรที่มีหนี้เร่งด่วนให้เกษตรกรแจ้งสำนักงานสาขาจังหวัดประสานสถาบันเจ้าหนี้ เพื่อชะลอการดำเนินคดีก่อนวันครบกำหนดแนบเอกสารคำฟ้อง หรือคำพิพากษาหรือคำบังคับคดี ตามแต่กรณี

นายสไกร กล่าวว่าหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ส่วนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร)  โทร. 0 2158 0342 ต่อ 8102 และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดทั่วประเทศในวัน และเวลาราชการ อย่างไรก็ดีการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรเป็นการได้รับสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมาย แต่การจะได้รับการจัดการหนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่คณะกรรมการจัดการหนี้กำหนดต่อไป

แหล่งข่าวเกษตรกร เผยว่า การจัดการหนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลแต่ละช่วงก็จะมี ตั้งแต่ปรับโครงสร้างหนี้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย บางรัฐบาลในอดีตใจปล้ำถึงขนาดล้างหนี้ให้ก็มี ซื้อหนี้ทั้งหมดของเกษตรกรเลย แต่เป็นหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ยอมรับว่าเป็นโอกาสเดียวที่เกษตรกรได้มีสิทธิ์ที่จะล้างหนี้ หรือได้ดอกเบี้ยที่ถูกลง เนื่องจากอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพมีความเสี่ยงสูงดอกเบี้ยที่ใช้กับเกษตรกรไม่มีความเป็นธรรม ใช้หนี้ 7 ชั่วโคตรก็ไม่หมด!! นี่เป็นความหวังของเกษตรกรที่จะได้รับการปลดหนี้หรือล้างหนี้

ขอบคุณข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button