เรื่องน่าสนใจ

เตือน TAXI และรถรับจ้าง ช่วงเคอร์ฟิว

การปฏิบัติตามข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ของผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธาณะ

ตามที่ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้าย ประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสาร เกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑) หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

จากตรวจสอบยังพบว่ามีการฝ่าฝืนอยู่ โดยเฉพาะผู้ขับขี่ Taxi และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจึงประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถสาธารณะทุกท่าน ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยให้มีการวางแผนการเดินทางและการรับ-ส่งผู้โดยสารให้เหมาะสม และจะต้องสามารถกลับเข้าที่พักได้ก่อนเวลา 22.00 น. รวมถึงให้ศูนย์วิทยุรถยนต์รับจ้างสาธารณะ แจ้งเตือนสมาชิกให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำผิดตามประกาศข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทุกราย

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์นั่งสาธารณะ Taxiคนขับรถแท็กซี่ หากไม่สบายห้ามขับรถเด็ดขาด และให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน รวมถึงต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์และทิชชูประจำรถเปิดแอร์โดยให้อากาศภายนอกเข้ามาหมุนเวียนในห้องโดยสารและให้เปิดหน้าต่างระหว่างให้บริการผู้โดยสารหมั่นทำความสะอาดรถอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกกะ ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ อาทิ น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 เป็นต้นให้ผู้โดยสารนั่งที่นั่งตอนหลังเพื่อให้มีระยะห่าง (Social Distancing) ตามสมควรให้คนขับและผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างเดินทางหากผู้โดยสารมีอาการไอ จาม หรือไม่สบายให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถ

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างผู้ขับขี่ (รวมถึงผู้โดยสาร) ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดเวลาระหว่างให้บริการผู้โดยสารผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา และหมั่นล้างมือบ่อยๆผู้โดยสารควรนั่งข้างแทนการคร่อมเบาะ

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button