ข่าวอีซูซุ ข่าวรถยนต์

8 มาตรการดูแลและเยียวยา แรงงานลูกจ้าง อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

8 มาตรการดูแลและเยียวยา แรงงานลูกจ้าง อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

1. สนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน

– ให้เงินเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ

– จำนวน 3 ล้านคน

สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังค

– เพิ่มสิทธิ์กรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างโดย

1. กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน

2. กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

2. สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย

– วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท

– อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน

– ไม่ต้องมีหลักประกัน

3. สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย

– วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

– อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

– มีหลักประกัน

4. สนง.ธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ

– วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท

– คิดดอกเบี้ยในอัตราไ่ม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

5. ยืดการเสียภาษาีเงินได้บุคคลธรรมดา

– เลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นสิงหาคม 2563

6. หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น

– เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท

7. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคคลากรทางการแพทย์

8. ฝึกอบรมมีเงินใช้

– ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้

– ขยายฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง กระรวง อว.​เป็นต้น

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button