เรื่องน่าสนใจ

Q&A ถามตอบ ขอพักชำระหนี้ โตโยต้า ลิสซิ่ง Toyota Leasing

ถาม-ตอบ ลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19

1) เรื่อง SMS และอีเมล
– กรณี ได้รับ SMS แต่ไม่ได้รับอีเมล
– กรณี ไม่ได้รับทั้ง SMS และอีเมล
– กรณี ไม่ได้รับอีเมลเรื่องเอกสาร
– กรณี ได้รับ SMS แจ้งไม่เข้าเงื่อนไข
– กรณี ข้อมูลในแอป TLT SIMPLY ไม่อัพเดท

❓ ถาม: ลูกค้าได้รับ SMS แล้ว แต่ไม่ได้รับอีเมล เพราะลูกค้าอาจกรอกอีเมลผิด หรือไม่มีอีเมล ต้องทำอย่างไร?
👉 ตอบ: บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับเอกสารขอให้ท่านเซ็นลงนามในเอกสารสัญญาแนบท้ายและสำเนาบัตร ประชาชนผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาให้บริษัทฯ

❓ ถาม: ลูกค้ายังไม่ได้รับทั้ง SMS และอีเมล ต้องทำอย่างไร?
👉 ตอบ: กรณีท่านยังไม่ได้รับ SMS แจ้งผลอนุมัติ และอีเมลเรื่องเอกสารสัญญาแนบท้าย ภายใน 7 วันทำการ อาจเกิดจากข้อมูลที่ท่านกรอกเข้ามาไม่สมบูรณ์ รบกวนท่านกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เข้ามาใหม่อีกครั้งได้ที่ https://bit.ly/3bkbWpq ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูล เช่น ข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนตรงกับข้อมูลผู้เช่าซื้อ เลขที่สัญญาเช่าซื้อตรงกับสัญญาที่ท่านต้องการให้พักชำระหนี้ พร้อมกรอกเบอร์มือถือ และอีเมลของท่านให้ถูกต้อง

❓ ถาม: ลูกค้ายังไม่ได้รับอีเมลเรื่องเอกสารสัญญาแนบท้าย?
👉 ตอบ: กรุณาตรวจสอบอีเมลใน Junk Email หรือกล่องเมลขยะของท่านอีกครั้ง กรณีไม่พบ กรุณารอเอกสารสัญญาแนบท้ายจากทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านทางไปรณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือสอบถามทางอีเมล cs@tlt.co.th

❓ ถาม: ลูกค้าที่ได้รับ SMS แจ้งไม่เข้าเงื่อนไขการขอพักชำระหนี้ หรือมียอดค้างเกิน 60 วัน ต้องทำอย่างไร?
👉 ตอบ: หากท่านค้างชำระเกิน 60 วัน ขอให้ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยชำระเงินให้มียอดค้างน้อยกว่า 60 วัน (2 งวด) หลังจากท่านดำเนินการชำระเงินแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาคำขอพักชำระหนี้ให้ท่านต่อไป โดยจะแจ้งผลให้ท่านทราบอีกครั้ง ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับการชำระเงินจากท่าน หรือสอบถามทางอีเมล cs@tlt.co.th

❓ ถาม: ลูกค้าได้รับ SMS และส่งเอกสารผ่านทางอีเมลแล้ว แต่ข้อมูลในแอป TLT SIMPLY ยังไม่อัพเดท จะทำอย่างไร?
👉 ตอบ: เนื่องจากข้อมูลในแอป TLT SIMPLY ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการประมวลผล โดยข้อมูลการชำระค่างวดถัดไปของท่านสามารถยึดตามข้อมูลใน SMS แจ้งผลอนุมัติการพักชำระหนี้ได้

#####

2) เรื่องเอกสาร
– การยื่นเรื่องและส่งเอกสารที่สำนักงานของบริษัทฯ
– การส่งเอกสารสัญญาแนบท้าย
– กรณีลูกค้าสามารถปริ้นหรือสแกนเอกสาร
– กรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสาร

❓ ถาม: ลูกค้าที่กรอกข้อมูลยื่นเรื่อง และเซ็นลงนามเอกสารสัญญาแนบท้าย พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนให้บริษัทฯ แล้ว ณ เคาน์เตอร์บริการ โตโยต้า ลีสซิ่ง ทุกสาขา จะต้องทำอะไรต่อหรือไม่?
👉 ตอบ: บริษัทฯ ได้รับการยื่นเรื่องและเอกสารของท่านแล้ว โดยบริษัทฯ จะนำส่งคู่ฉบับเอกสารสัญญาแนบท้ายให้แก่ท่านตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ต่อไป และการพักชำระหนี้ของท่านจะมีผลสมบูรณ์ ขอให้ท่านเริ่มชำระค่างวดตามปกติได้ในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

❓ ถาม: การส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายมาให้ทางบริษัทฯ แล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าเรื่องการพักชำระหนี้สมบูรณ์แล้วหรือยัง?
👉 ตอบ: เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารสัญญาแนบท้ายจากท่านแล้ว จะนำส่งคู่ฉบับเอกสารให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ จากนั้นการพักชำระหนี้ของท่านจึงมีผลสมบูรณ์

❓ ถาม: ลูกค้าที่ไม่สามารถปริ้นเอกสารสัญญาแนบท้าย เพื่อเซ็นลงนาม และนำเอกสารสแกนส่งกลับมาให้บริษัทฯ ต้องทำอย่างไร?
👉 ตอบ: ท่านลูกค้าต้องนำบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) วางบนแผ่นกระดาษที่มีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความตามตัวอย่างที่แนบในอีเมล
ของท่าน หลังจากนั้นให้ท่านเอามือถือถ่ายภาพ และส่งภาพเอกสารกลับมาที่อีเมล: supportcustomer_covid19@tlt.co.th เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของท่านแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ต่อไป

❓ ถาม: หากลูกค้าไม่ส่งเอกสารสัญญาแนบท้าย หรือส่งกลับแล้วแต่เอกสารไม่ถึงบริษัทฯ จะทำให้การพักชำระหนี้ที่ได้รับการอนุมัติเป็นโมฆะหรือไม่?
👉 ตอบ: ท่านต้องดำเนินการเซ็นลงนามในเอกสารสัญญาแนบท้ายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้ทางบริษัทฯ เพื่อให้การพักชำระหนี้ของท่านมีผลสมบรูณ์ หากภายหลังบริษัทฯ ตรวจพบว่า ยังไม่ได้รับเอกสารสัญญาแนบท้ายจากท่าน บริษัทฯ จะทำการติดต่อท่านเรื่องเอกสารอีกครั้ง

#####

3) เรื่องการขอพักชำระหนี้
– ผลอนุมัติการพักชำระหนี้
– ค่าธรรมเนียม
– ค่าปรับย้อนหลัง
– ค่า Vat
– การเสียประวัติ
– ชำระค่างวดก่อนได้รับอนุมัติ
– ชำระค่างวดหักผ่านบัญชีธนาคาร
– กรณีผู้เช่าซื้อ หรือผู้ค้ำ เสียชีวิต
– กรณีเปลี่ยนใจไม่ขอพักชำระหนี้

❓ ถาม: การพักชำระหนี้มีผลตั้งแต่ตอนไหน?
👉 ตอบ: เมื่อท่านได้รับ SMS แจ้งผลอนุมัติการพักชำระหนี้ แล้วดำเนินการเรื่องเซ็นลงนามในเอกสารสัญญาแนบท้ายและสำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้ทางบริษัทฯ เพื่อให้การพักชำระหนี้ของท่านมีผลสมบูรณ์ โดยท่านจะเริ่มชำระค่างวดตามปกติได้ในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

❓ ถาม: มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้หรือไม่?
👉 ตอบ: บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอพักชำระหนี้

❓ ถาม: ค่างวดที่ได้รับการพักชำระหนี้ไปแล้ว จะมีค่าปรับย้อนหลังหรือไม่?
👉 ตอบ: บริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับของเดือนที่มีการพักชำระหนี้ (เมษายน – มิถุนายน 2563)

❓ ถาม: เอกสารสัญญาแนบท้ายระบุค่า Vat มาด้วย ลูกค้าต้องชำระทันทีหรือไม่?
👉 ตอบ: ท่านสามารถชำระค่า Vat ดังกล่าวรวมกับค่างวดที่เริ่มต้นชำระในเดือนกรกฎาคม 2563

❓ ถาม: การพักชำระหนี้จะทำให้เสียประวัติหรือไม่?
👉 ตอบ: สําหรับท่านที่ยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการขอพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลทำให้ท่านเสียประวัติการผ่อนชำระ

❓ ถาม: ลูกค้าที่ได้รับ SMS อนุมัติการพักชำระหนี้ แต่ชำระค่างวดเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วต้องทำอย่างไร?
👉 ตอบ: หากท่านมีการชำระค่างวดสวนเข้ามา ขอให้ท่านเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายให้ท่านทางไปรษณีย์เพื่อลงนามใหม่อีกครั้ง ซึ่งท่านยังได้รับการอนุมัติพักชำระหนี้เป็นเวลา 90 วันเช่นเดิม (เลื่อนเวลาออกไป)

❓ ถาม: ลูกค้าที่ชำระค่างวดผ่านการหักบัญชีธนาคาร (Direct Debit) เมื่อได้รับการอนุมัติการพักชำระหนี้แล้ว ต้องแจ้งระงับการชำระค่างวดกับธนาคารหรือไม่?
👉 ตอบ: หากท่านได้รับ SMS แจ้งผลอนุมัติการพักชำระหนี้แล้ว บริษัทฯ จะเรียกตัดบัญชีในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยท่านไม่ต้องแจ้งกับทางธนาคาร

❓ ถาม: หากผู้เช่าซื้อเสียชีวิต หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) เสียชีวิต หรืออยู่ต่างประเทศ หรืออยู่คนละที่ สามารถดำเนินการพักชำระหนี้ได้หรือไม่?
👉 ตอบ: – กรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต แต่มีผู้จัดการมรดก สามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้แทนได้
– กรณีผู้ค้ำประกันเสียชีวิต ไม่สามารถทำเรื่องพักชำระหนี้ได้ ลูกค้าจะต้องหาผู้ค้ำประกันใหม่มาเซ็นสัญญาเพื่อเปลี่ยนผู้ค้ำ หากผู้ค้ำประกันอยู่ต่างประเทศ หรืออยู่คนละที่ ท่านสามารถจัดส่งเอกสารให้ผู้ค้ำประกันลงนาม และส่งเอกสารฉบับจริงกลับมายังบริษัทฯ ได้

❓ ถาม: เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลยื่นเรื่องทางออนไลน์เข้ามาและได้รับการอนุมัติให้พักชำระหนี้แล้ว แต่เปลี่ยนใจยังต้องการจ่ายค่างวดอยู่สามารถทำได้หรือไม่?
👉 ตอบ: เมื่อท่านได้รับการอนุมัติการพักชำระหนี้แล้ว หากท่านได้ชำระเงินเข้ามาในระหว่างที่มีการพักชำระหนี้ ค่างวดดังกล่าวจะนำไปชำระเป็นค่างวดของเดือนกรกฎาคม 2563
เป็นต้นไป

#####

ขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการแจ้งผลตอบกลับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ให้เร็วที่สุด และขอยืนยันว่าจะพยายามให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกรายตามมาตรการของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

One Comment

  1. ทำเรื่องพักชำระหนี้ แต่ใส่เลขทะเบียนรถยนต์ไม่ครบทำงัยดีคะ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ