เรื่องน่าสนใจ

Q&A ถาม-ตอบ ขอพักชำระหนี้ SCB ไทยพาณิชย์

ถาม-ตอบ กรณีลูกค้าสินเชื่อบุคคลและ SSME ขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

(ดูรายละเอียดมาตรการ คลิก https://www.scb.co.th/…/news/mar…/nws-ssme-loan-support.html)

1. ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลในครั้งนี้มีอะไรบ้าง?
• บัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ SSME

2. คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ?
• ลูกค้าผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ SSME ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำในด้านระยะเวลาของการเป็นลูกค้า หรือวงเงินต่อบุคคล
• ลูกค้าที่เป็นกลุ่มหนี้เสียในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยธนาคารจะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้กู้แต่ละกลุ่ม
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทุกผลิตภัณฑ์และทุกบัญชีที่ธนาคารเปิดโครงการช่วยเหลือ โดยเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกัน

3. ขั้นตอนการสมัครและแจ้งผลเป็นอย่างไร?
• สามารถโทรศัพท์สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 02-7777777 กด 4, สาขาของธนาคารที่ท่านสะดวกเมื่อดำเนินการเสร็จจะมี SMS ส่งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ การพิจารณาจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 10 วันทำการ

4. ระยะเวลาของโครงการช่วยเหลือ?
• ลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 มิถุนายน 2563 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากธนาคาร)

5. ลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรจากการขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลนี้?
• บัตรเครดิต : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน* และปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น
o 5% ในปี พ.ศ. 2563 – 2564
o 8% ในปี พ.ศ. 2565
o 10% ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป
แต่ทั้งนี้ ยอดชำระคืนขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

• สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน*
• สินเชื่อบุคคล Speedy Loan : พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน
• สินเชื่อรถยนต์ : พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
• สินเชื่อบ้าน : พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน
• สินเชื่อ SSME : พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน และสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)
– ดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี นาน 2 ปี ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
– ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้

Remark: *ทั้งนี้ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันนี้จะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิม

6. เมื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือแล้วลูกค้าต้องจ่ายอย่างไรทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย?
• บัตรเครดิต/สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash : ตลอดระยะเวลาพักชำระยอดที่ต้องจ่าย ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่มีผลค้างชำระ แต่ระบบยังคงคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อสิ้นสุดเวลาตามกำหนดพักชำระ ลูกค้าต้องชําระยอดขั้นตํ่าหรือยอดเต็มจำนวนที่เคยชําระอยู่ เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ
• สินเชื่อบุคคล Speedy Loan/สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อ SSME: ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามปกติ และดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านเข้าร่วมโครงการ ธนาคารจะให้ลูกค้ามาชำระดอกเบี้ยคงค้างดังกล่าวในภายหลัง
• สินเชื่อรถยนต์ : ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวด เมื่อสิ้นสุดการพักชำระ ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

7. ระหว่างการพักชำระหนี้ในโครงการช่วยเหลือนี้ การคิดดอกเบี้ยเป็นอย่างไร?
• ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างพักชำระหนี้ ระบบจะนำไปพักแยกไว้ เมื่อจบโครงการช่วยเหลือแล้ว ลูกค้าสามารถกลับมาชำระต่อ โดยดอกเบี้ยที่คิดจะคิดจากเงินต้นคงเหลือของลูกค้า (ไม่นำยอดดอกเบี้ยมาคิด)
• ยกเว้นสินเชื่อรถยนต์ ที่ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

8. หากสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือแล้ว มีนโยบายปรับดอกเบี้ยขึ้น/ลง จะต้องโดนปรับตามหรือไม่?
• เนื่องจากโครงการช่วยเหลือนี้เป็นการช่วยเหลือในการพักชำระหนี้ ดังนั้น ระบบยังคิดดอกเบี้ยตามระบุในสัญญาสินเชื่อ กรณีลูกค้าใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และมีประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราดอกเบี้ยของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศ แต่หากลูกค้าใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย

9. สมัครเข้าโครงการเรียบร้อยแล้วสามารถยกเลิกได้หรือไม่?
• บัตรเครดิต/Speedy Cash : หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้วต่อมาภายหลังมีความสามารถในการชำระ ก็สามารถจ่ายเงินเข้ามาได้ตามปกติ การเข้าโครงการลูกค้าจะได้รับใบแจ้งยอดฯ สรุปยอดตามรอบบิลเป็นปกติ เพียงแต่ไม่ต้องชำระหนี้เข้ามาธนาคารไม่ถือว่าผิดนัดชำระ แต่หากเปลี่ยนใจก็สามารถชำระเงินเข้ามาตามยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดฯ ซึ่งระบบก็จะไปหักลดยอดหนี้ตามปกติ
• สินเชื่อ Speedy Loan/สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อ SSME : หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้วต่อมาภายหลังมีความสามารถในการชำระ ก็สามารถจ่ายชำระเกินกว่าที่ตกลงไว้ตามโครงการเข้ามาได้ ส่วนที่ชำระเกินระบบจะไปหักลดยอดหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นของลูกค้าตามปกติ
• สินเชื่อรถยนต์ : ลูกค้าสามารถชำระค่างวดรถยนต์ตามปกติ ระบบจะนำไปหักลดค่างวดตามปกติ

10. ถ้าเข้าโครงการแล้วจะสามารถกู้สินเชื่อประเภทอื่นเพิ่มในช่วงพักชำระหนี้ได้หรือไม่และสินเชื่อใหม่ที่กู้เพิ่มสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือได้หรือไม่?
• ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่ออื่นๆ เพิ่มเติมได้ แต่การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยจะมีการพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้คืน
• ทั้งนี้ สินเชื่อใหม่ที่ลูกค้าสมัครเพิ่มเติมในช่วงการพักชำระหนี้ สามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือได้เช่นกัน

11. สามารถขอร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลได้กี่ครั้ง?
• โดยปกติสามารถเข้าร่วมได้ 1 ครั้งต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ แต่หากกรณีที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม จะพิจารณาเป็นรายๆ กรณีไป

12. หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่?
• ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ตามความจำเป็นของลูกค้า โดยธนาคารจะถือว่าโครงการเดิมของลูกค้าจบลงเมื่อเข้ารับสิทธิช่วยเหลือจากโครงการนี้

13. หากเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจะมีปัญหา NCB (เครดิตบูโร) หรือติด Blacklist ในข้อมูลของทางธนาคารหรือไม่?
• ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ เช่น ถ้าลูกค้าไม่ได้เป็นกลุ่มหนี้เสีย หรือ NPL เมื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและมีการผ่อนชำระตามที่ตกลง ณ วันที่เข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ติด Blacklist ไม่มีผลในเรื่องการค้างชำระ และไม่มีประวัติเสียใน NCB (เครดิตบูโร) รวมถึงไม่กระทบต่อสถานภาพในการขอยื่นกู้กับธนาคารในอนาคต
• สำหรับกรณีที่ลูกค้ามีสถานะติด Blacklist หรือ มีประวัติเสียใน NCB (เครดิตบูโร) ก่อนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ เมื่อจบโครงการช่วยเหลือแล้วสถานะจะยังคงติด Blacklist หรือ มีประวัติเสียใน NCB (เครดิตบูโร) เช่นเดิม

14. หากลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ ต้องทำอย่างไร?
• หากลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อขอรับข้อมูลโครงการช่วยเหลือแล้วไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ